Zásady zpracování osobních údajů Rael z.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rael z.s. se sídlem Špirkova 525/8, Kamýk, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 06161642 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Špirkova 525/8, Kamýk, 142 00 Praha 4
E-mail: skolka.pro.rael@gmail.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE JEDNÁ

Správce zpracovává vaše osobní údaje vámi poskytnuté/ nebo získané, jako emailová adresa, jméno, příjmení, fyzická adresa, na základě oprávněného zájmu správce.

PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL) A JAK DLOUHOU DOBU

Zákonným důvodem zpracování je oprávněný zájem Správce.

Účelem zpracování je poskytnutí informací potřebných k příspěvku na činnost správce a průběžné informování o této činnosti.

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání vašeho zájmu o činnost Správce, nejdéle však 1 rok po skončení tohoto zájmu.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce přijal všechna vhodná a nezbytná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních dat.

VAŠE PRÁVA

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správce omezil zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu skolka.pro.rael@gmail.com). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).